Urban Sketchers Poland

Regulamin Festiwalu Miejskiego Szkicowania

 1. Festiwal Miejskiego Szkicowania – zwany dalej „Festiwalem” – jest imprezą kulturalno-artystyczną organizowaną przez Świdnicki Ośrodek Kultury w Świdnicy, będący miejską instytucją kultury posiadającą osobowość prawną, dla którego organizatorem jest Gmina Miasto Świdnica – zwany dalej „Organizatorem” wraz z wolontariuszami z grupy Urban Sketchers Poland.
 2. Festiwal odbywa się w dniach 12—15 sierpnia 2023 w Świdnicy.
 3. Organizator określa w niniejszym regulaminie, zwanym „Regulaminem”, zasady i warunki uczestnictwa w Festiwalu.
 4. Festiwal nie jest imprezą masową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U z 2015 r. poz. 2139 z późn. zm.).
 5. Uczestnikom Festiwalu w czasie jego trwania, zabrania się:
  • prowadzenia działalności handlowej, politycznej, związkowej oraz przeprowadzania zbiórek pieniężnych bez zgody Organizatora;
  • zażywania środków odurzających lub substancji psychotropowych;
  • rozniecania i podsycania ognia oraz palenia tytoniu;
 6. Organizator może również utrwalać przebieg Festiwalu, w tym uczestników w celu dokumentowania, archiwizowania i rozpowszechniania informacji o działaniach artystycznych podejmowanych przez Organizatora. Dane te w postaci wizerunku uczestników oraz prac artystycznych przez nich stworzonych mogą być upubliczniane na stronie internetowej oraz na profilach Organizatora oraz grupy Urban Sketchers Poland i organizacji Urban Sketchers w mediach społecznościowych i internetowych serwisach wideo (np. Youtube, Instagram, Facebook). Organizator może korzystać z takiego utrwalenia lub jego fragmentu, w tym przedstawiającego wizerunek uczestnika, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, bez konieczności zapłaty wynagrodzenia za korzystanie z wizerunku, na wszelkich polach eksploatacji.
 7. Uczestnictwo w wydarzeniach Festiwalu stanowi jednoczesną zgodę ze strony uczestnika na użycie jego wizerunku w tym na upublicznianie i przetwarzanie jego wizerunku na zdjęciach lub filmach wykonanych podczas wydarzenia.
 8. Organizator jest uprawniony do utrwalania przebiegu Festiwalu, a w szczególności zachowania uczestników, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
 9. Zakres Festiwalu, w tym warsztatów i wystaw czasowych, może zostać ograniczony przez Organizatora na skutek wystąpienia przyczyn od niego niezależnych (w tym niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających przeprowadzenie warsztatów), ze względu na bezpieczeństwo Uczestników albo uzasadniony interes Organizatora. Ograniczenie zakresu Festiwalu nie jest równoznaczne z odwołaniem Festiwalu.
 10. W przypadku jakichkolwiek zmian w zakresie przepisów prawa lub rekomendacji bądź wytycznych ze strony Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Rozwoju, Głównego Inspektora Sanitarnego lub właściwego powiatowego inspektora sanitarnego, niniejszy Regulamin może ulec zmianie lub uzupełnieniu, zaś Uczestnicy Festiwalu (uczestnicy) zobligowani są do stosowania się do zaktualizowanego Regulaminu.